StuKO

StuKO Symposium 11 april 2024

For English see below

Dit was vorig jaar en………………….

STUKO MOVES FORWARD! 

Begeleid of train je Students as Teachers?
Ben je zelf een student die onderwijs verzorgt voor medestudenten?
Maak je beleid voor Students as Teachers? 

Schrijf je dan hier kosteloos in voor het StuKO-symposium op 11 april 2024 te Groningen! 

 

Wat kun je verwachten op 11 april? 

Met dit 2e symposium, StuKO moves forward, willen we delen, vooruitkijken en meer mensen verwelkomen. Wat delen we? Kennis die we hebben verzameld op allerlei manieren, producten die we hebben ontwikkeld, zoals trainingen en certificering, en het netwerk dat we hebben opgebouwd. We kijken samen vooruit: wat willen we verder ontwikkelen en hoe blijven we als netwerk uitbreiden en samenwerken? Er is tijdens de dag volop gelegenheid om elkaar te spreken en ideeën uit te wisselen. 

 

Keynote Ruth Healey 

Met veel genoegen kondigen we aan dat Ruth Healey de keynote geeft. Ze gaat in op de zeven kernoverwegingen voor het werken met SATs. Ze legt de focus op de gevoelige aspecten die studenten tegenkomen als ze onderwijs verzorgen en waar we in training en begeleiding aandacht aan (zouden moeten) besteden: 

 • Machtsverhoudingen en hiërarchie; 
 • Emoties, attitudes en gedrag; 
 • Falen en ruimte voor falen.  

 

Interactieve workshops 

Het symposium biedt een gevarieerd aanbod aan workshops, met nationale en internationale gasten onder andere uit Zweden en Groot-Brittannië. Wil je bijdragen aan het symposium met een workshop? Geef dat dan door!  

 • Je naam en e-mailadres 
 • Titel van je workshop 
 • Taal van je workshop (liefst Engels, Nederlands mag ook) 
 • Beschrijving van je workshop in ca. 50 tot 100 woorden (in de taal van je workshop) 
 • Mail naar i.e.drenth@rug.nl 
 • Graag vóór 15 februari, maar liever eerder 

We maken er samen een actieve en interactieve dag van. Bedenk daarom hoe je met de deelnemers aan de slag gaat tijdens je workshop. We proberen zo veel mogelijk workshops te plaatsen en streven naar een gevarieerd aanbod. 

 

Twijfel je of je een workshop wil geven, neem dan contact op met projectondersteuner Ilse Drenth (i.e.drenth@rug.nl). 

 

Kort over StuKO 

StuKO staat voor Student-Kwalificatie Onderwijs en is een landelijk project dat werkt aan het trainen, begeleiden, erkennen en waarderen en certificeren van studenten die onderwijs verzorgen. Bij het StuKO project zijn verschillende universiteiten en hogescholen aangesloten.  

Waarom dit project? 

 • Studenten die lesgeven (SATs) doen didactische, pedagogische en transferable skills op waar ze profijt van hebben in hun hele loopbaan. 
 • In het kader van erkennen en waarderen is het vanzelfsprekend dat SATs beloond worden voor hun inzet en hun ervaring kunnen laten zien in de vorm van een certificaat. 
 • Lesgeven is een vaardigheid en kan complex en spannend zijn. Voor het welzijn van SATs is het belangrijk dat ze de juiste ondersteuning krijgen bij het uitvoeren van hun onderwijstaken, in de vorm van training en begeleiding. 
 • SATs dragen bij aan de kwaliteit van het onderwijs omdat ze bijvoorbeeld kleinschalig onderwijs ondersteunen. 
 • SATs dragen bij aan de kwaliteit van het onderwijs omdat zij ‘near-peer-teachers’ zijn. 

 

Voor wie is het symposium?
Studenten die student-docent zijn, trainers, docenten, coördinatoren, begeleiders, beleidsmakers en geïnteresseerden die te maken hebben met student-docenten zijn welkom! 

 

Dus zet het symposium in je agenda! 

11 april 2024
Locatie: Meerwold, Laan Corpus Den Hoorn 300, 9728 JT, Groningen (https://meerwold.nl/)  

 Heb je je nog niet aangemeld? Aanmelden kan hier. 

 Namens de StuKO projectgroep: tot 11 april!

 

English version 

This was last year and…………………………….

STUKO MOVES FORWARD! 

 Do you guide or train Students as Teachers?  

Are you a student providing education to fellow students?  

Do you make policy for Students as Teachers? 

Register here for the free of charge StuKO Symposium on April 11, 2024, in Groningen! 

 

What can you expect on April 11? 

With this 2nd symposium, StuKO moves forward, we want to share, look ahead, and welcome more people. What are we sharing? Knowledge gathered in various ways, products we have developed, such as training and certification, and the network we have built. Together, we look ahead: what do we want to further develop, and how do we continue to expand and collaborate as a network? There will be ample opportunity during the day to talk to each other and exchange ideas. 

 

Keynote Ruth Healey 

We are pleased to announce that Ruth Healey will deliver the keynote. She will address the seven core considerations for working with SATs. She focuses on the more sensitive aspects that students encounter when providing education to which we (should) pay attention during training and guidance: 

 • Power relations and hierarchy;  
 • Emotions, attitudes, and behavior;  
 • Space for failure. 

 

Interactive workshops 

The symposium offers a diverse range of workshops, with national and international guests, including guests from Sweden and the United Kingdom. Would you like to contribute to the symposium with a workshop? Please let us know! 

 • Your name and email address  
 • Title of your workshop  
 • Language of your workshop (preferably English, Dutch is also allowed)  
 • Description of your workshop in approx. 50 to 100 words (in the language of your workshop) 
 • Email to i.e.drenth@rug.nl  
 • Please submit before February 15, but preferably earlier.  

Let’s make it an active and interactive day together. Therefore, think about how you will engage with the participants during your workshop. We aim to include as many workshops as possible and strive for diversity. 

 If you are unsure about giving a workshop, contact project coordinator Ilse Drenth (i.e.drenth@rug.nl). 

  

Brief overview of the StuKO project 

 StuKO stands for Student Qualification Education and is a project that works on training, guiding, recognizing, and certifying students providing education. Various universities and colleges are involved in the StuKO project.  

Why this project? 

 • Students who teach (SATs) acquire didactic, pedagogical, and transferable skills that benefit them throughout their careers. 
 • In the context of recognition and rewards, it is natural that SATs are rewarded for their efforts and can showcase their experience in the form of a certificate. 
 • Teaching is a skill and can be complex and exciting. For the well-being of SATs, it is important that they receive the right support in performing their teaching tasks, in the form of training and guidance. 
 • SATs contribute to the quality of education because they support, for example, small-scale education. 
 • SATs contribute to the quality of education because they are ‘near-peer teachers.’

 

Who is the symposium for? 

Students who are students-as-teachers, trainers, teachers, coordinators, mentors, policymakers, and anyone interested in students-as-teachers are welcome! 

 So, mark the symposium in your calendar! 

 

April 11, 2024 Location: Meerwold, Laan Corpus Den Hoorn 300, 9728 JT, Groningen (https://meerwold.nl/) 

If you did not already register: You can register here. 

From the StuKO project group: see you on the 11th of April!